Jak dokonać oceny zgodności i nadać certyfikat CE maszynie sprowadzanej z Chin

Jak dokonać oceny zgodności i nadać certyfikat CE maszynie sprowadzanej z Chin

Pytanie: Jako firma produkcyjna chcemy zakupić maszynę z Chin. Producent nie ma upoważnionego przedstawiciela na terenie UE, więc nie może tym samym wykonać oceny zgodności i nadać certyfikatu CE. Czy jako strona kupująca i przyszły użytkownik możemy wykonać, wewnętrznie u nas w firmie, ocenę zgodności dla takiej maszyny i nadać jej certyfikat CE? Jeśli tak, to jakie dokumenty musimy otrzymać wraz z maszyną, aby móc prawidłowo przeprowadzić proces certyfikacji?

Odpowiedź: Proces zapewnienia bezpieczeństwa maszyn wprowadzanych na terytorium UE, w tym do Polski, należy do obowiązków producenta maszyny lub jego upoważnionego przedstawiciela (np. importera), albo w szczególnych wypadkach do przyszłego użytkownika maszyny, ale tu uwaga: jeżeli w kontrakcie dotyczącym jej zakupu są zapisane stosowne ustalenia.

Procesu oceny zgodności może dokonać nowy użytkownik, jeżeli ma do tej czynności pracowników o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, albo zlecić przeprowadzenie procesu firmie specjalistycznej.

Gdyby przedmiotowa maszyna należała do jednej z grup maszyn wymienionych w załączniku Nr 5  do rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (dotyczącego maszyn szczególnie niebezpiecznych), wówczas ocena zgodności musi być dokonana z udziałem jednostki notyfikowanej (§ 127 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn).

Ważne

Dla wyjaśnienia:

 • certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami (art.4 pkt 4. Ustawy o systemie oceny zgodności);
 • deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, instalatora  lub jego upoważnionego przedstawiciela, albo prywatnego importera stwierdzające na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami (art.4, pkt. 6 Ustawy o systemie oceny zgodności).

Dokumenty, które powinny być dostarczone wraz z maszyną, to:

  • dokument zakupu z pełną nazwą i adresem oraz danymi kontaktowymi producenta maszyny,
  • dokument potwierdzający, że kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za wystawienie deklaracji zgodności wraz z odnośnikiem wskazującym kto pokrywa koszty związane z procedurą wystawienia deklaracji zgodności,
  • dokument wskazujący nazwę maszyny wraz z podaniem typu/numerem modelu oraz datą produkcji,
  • dokumentacja maszyny (do wglądu),
  • wykaz norm, które zostały wykorzystane przy produkcji maszyny,
  • sprawozdania (raporty) zawierające wyniki wszystkich badań maszyny,
  • instrukcja maszyny (§ 58 i § 59 rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn) w języku polskim, lub jej tłumaczenie,
  • dokumentacja z przeprowadzonej oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (§ 9. i  § 10. rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn).

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów i ewentualnych pomiarów, badań wprowadzający maszynę do użytkowania sporządza deklarację zgodności i oznakowuje maszynę znakiem CE.

Proszę mieć również na uwadze że:

 1. Jeżeli w trakcie badań okaże się, że maszyna nie spełnia wymagań zasadniczych, użytkownik musi, przed oddaniem jej do użytkowania, doprowadzić maszynę do zapewnienia jej bezpieczeństwa (chyba, że w kontrakcie było zapisane inaczej).
 2. Jeżeli kupowana maszyna należy do jednej z grup maszyn wymienionych w zał. Nr 5  do Rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, wówczas ocena zgodności musi być dokonana z udziałem jednostka notyfikowanej.
 3. Przed decyzją o zakupie maszyny należy zapoznać się z treścią Ustawy o systemie oceny zgodności oraz szczegółowo z Rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Podstawa prawna

Leave a Comments